YENİ WEBSİTEMİZ SPOD.ORG.TR AÇILDI. TIKLAYIN…

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Derneğin Amacı

SPoD, toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlar. SpoD bu doğrultuda öncelikli olarak ekonomik, sosyal haklar ve sosyal politika alanlarına yoğunlaşır.

Derneğin İlkeleri

 1. SPoD, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda heteroseksizme, patriyarkaya, militarizme, inanç, dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, yaşam tarzı ya da herhangi bir sosyal statü temelli ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya, yoksulluğa ve emek sömürüsüne karşı hak temelli sosyal politika anlayışını geliştirir ve uygular.
 2. SPoD toplumsal cinsiyet bağlamında yasal metinlerde tanımlanmamış kimlikleri ya da bu alanda kendisini herhangi bir kimlik altında tanımlamadan baskı şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan bireylerin haklarını da aynı şekilde savunur.
 3. SPoD çalışmalarında uluslararası insan hakları metinlerini temel alır ve bu metinleri yeni gelişen hak kategorileri ve güncel yorumlarla beraber değerlendirir. İnsan haklarının bütüncüllüğünü savunur ve haklar arasında hiyerarşiye karşıdır.
 4. SpoD, her çalışma alanında oluşturduğu iç hukuk metinleri doğrultusunda hareket eder.
 5. SPoD bütün çalışma alanlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalışır.
 6. SpoD bütün çalışma alanlarında ve özelde kar amaçlı kurumlarla olan ilişkilerinde her zaman emekten yanadır.


Derneğin Çalışma Alanları

 1. Ekonomik ve Sosyal Haklar (Çalışma hayatı, eğitim, sosyal hizmetler, cinsel sağlık ve eğitim, göç, barınma, istihdam, yaşlılık, yoksulluk vb.)
 2. Hukuk (anayasa, yasalar ve yönetmeliklerde temsiliyet ve adalete erişim.)
 3. Siyasi temsil  (LGBT’ler özelinde)
 4. Akademik Çalışmalar
 5. Medyaya yönelik çalışmalar
 6. LGBT bireyleri güçlendirme


Derneğin Çalışma Yöntemi

SPoD çalışma alanları kapsamında çeşitli mesleki ve sosyal gruplara yönelik eğitimler, sempozyum, kongre, panel, alan araştırması, süreli ya da süresiz yayın ve akademik eğitim çalışmaları yapar, savunuculuk faaliyetleri kapsamında kampanya örgütler, basın açıklamaları ve eylemlerle gündem oluşturur, raporlar ve gölge raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunar. SPoD ulusötesi kurumlarla işbirliği içinde çalışır.

Derneğin Yapısı

 1. SPoD 7 kişilik bir Yönetim Kurulu (2 Eşsözcü, Sayman ve Üyeler) kararları doğrultusunda hareket eder. Eşsözcüler, YK içerisinde nihai sorumluluğu taşırlar. Dernekler Kanunu’nda öngörüldüğü üzere Üyeler, Genel Kurul’da YK’yı seçer ve YK kendi içerisinde Eşsözcü ve Sayman görevlendirmesini yapar.
 2. YK’nın yanı sıra 3 kişiden oluşan bir Denetleme Kurulu bulunur ve mali denetlemeleri üstlenir.
 3. Bunun yanısıra dernek kapsamında bir Genel Koordinatör, Genel Koordinatöre bağlı Temel Çalışma Alanı Koordinatörleri ve alan koordinatörlerine bağlı Proje Koordinatörleri pozisyonları bulunur.
 4. Dernekte Sekreterya, Bütçe Sorumlusu ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu idari pozisyonları bulunur.
 5. Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu ile alan/proje koordinatörleri arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlayacak kişi pozisyonundadır. Proje Koordinatörleri Alan Koordinatörüne, Alan Koordinatörü Genel Koordinatöre, Genel Koordinatör de Yönetim Kuruluna raporlamada bulunur. İdare çalışanları raporlamalarını Sayman’a yapar.
 6. Profesyonel pozisyonlara seçilen kişiler – gerek dernek yapısı içinde gerekse projeler özelinde – Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir. Profesyonel çalışanların işe alımı açık ilan ile duyurulur.
 7. SPoD yukarıda bahsi geçmeyen alanlarda Dernekler Kanunu Yasal prosedürlerine göre hareket eder.


Derneğin Maddi Koşulları

 1. SPoD’un kuruluş aşamasındaki bütçesinin temel bileşeni öz kaynakları yani üyelerinin üyelik aidatlarıdır.
 2. Proje kapsamında ortaklaşılan ya da maddi destek alınacak ya da sağlanacak kurumlarla dernek amaç ve ilkelerine ters düşülmemesi şartıyla ortak çalışır.


Görev Tanımları

 1. Yönetim kurulu: Kararlardan doğrudan sorumludur. Ayda bir toplanarak dernek çalışmasının genel gidişatını belirler. Nitelikli çoğunluk ile karar alır.
 2. Eş sözcüler: Eşsözcüler, YK üyesidir. Derneğin yüzü olarak derneği çeşitli platformlarda ve medya önünde temsil etme görevini üstlenir.
 3. Sayman: Derneğin tüm maddi işlemlerinden sorumlu YK üyesidir.
 4. Yönetim Kurulundaki Diğer Üyeler: Üyeler kararlarda, Eşsözcülerle ve Saymanla beraber sorumludurlar.
 5. Genel Koordinatör: YK dışından seçilecek bağımsız biridir. YK’ya karşı sorumludur. Alan Koordinatörleri ve Proje Koordinatörleri, Genel Koordinatöre bağlıdır. YK toplantılarına katılır. YK ile çalışanlar ve gönüllüler arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamakla görevli ara pozisyondadır.
 6. Bütçe Sorumlusu: Bütçe sorumlusu, Sayman’a bağlı olarak çalışır. Derneğin dernekler masası ile ilgili evraklarının sorumluluklarını üstlenir ve senelik bütçeyi takip eder. Bütçenin şeffaf bir şekilde sunulması için çaba harcar.
 7. Kaynak Geliştirme Sorumlusu: Sayman’a bağlı olarak çalışır. Derneğin çalışma alanları ile ilgili dernek ile maddi işbirliği içinde çalışabilecek kurumları ve kaynakları araştırır ve ilişkileri yürütür.
 8. Sekreterya: Uzun vadede ücretli çalışan olarak ofisin genel organizasyonunu ve yazışmaların yönlendirilmesi görevini üstlenir.
 9. Alan Koordinatörleri: Alan koordinatörleri yürütme kurulunda çıkan stratejik öncelikler doğrultusunda belirlenen bir projeyi gerçekleştirmek için gönüllüleri ya da ücretli çalışacak kişileri Genel Koordinatör ve YK onayı ile belirleyip, görev dağılımını gerçekleştirmek ve projenin çıktılarına ve amaçlarına ulaşmakla sorumludurlar. Derneğin amaçları doğrultusunda yürüteceği tematik çalışmalar ile ilgili çalışacak gönüllüleri bulur, gönüllüler arası iletişimi ve koordinasyonunu sağlarlar.
 10.  Danışma Kurulu: Danışma Kurulu derneğin çalışma alanlarında belli uzmanlık bilgilerine sahip dernek destekçileridirler ve YK, Genel Koordinatör ve Proje Koordinatörlerinin yönlendirilmesi ile danışmanlık hizmetinde bulunurlar.


SPoD ÇALIŞMA ALANLARI ÖN STRATEJİ BELGESİ

 

Ekonomik ve Sosyal Haklar

 

SPOD amaçları doğrultusunda ekonomik ve sosyal haklar alanında ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla ayrımcılığa uğrayan bireylerin haklarını gözetir ve geliştirir. Bu bağlamda sağlıkta, eğitimde, barınmada, ulaşımda, çalışma hayatında, istihdamda ve kültürel alanda ulusal ve uluslar arası sözleşmeler ve sosyal devlet ilkeleri üzerinden çalışmalar yürütür. İnsan ihtiyaçları üzerinden yoksulluğu ve buna bağlı dışlanmayı bir bütün olarak kavrar, bunu aşmak için projeler geliştirir. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların insanlara karşı sorumluğunu hatırlatmak için lobi faaliyetlerini ve raporlama çalışmalarını yerel ve uluslararası düzeyde sürdürür.

A-Çalışma Hayatı: İş yeri ayrımcılığı, Sendikalarla işbirliği, İstihdamda eşitlik, sosyal güvenlik, Sosyal destek, Sosyal hizmet

B-Eğitim: Cinsel eğitim, damgalama ve ötekileştirme, uzman eğitimi (öğretmen ve yönetici), ders kitaplarında ayrımcılık, alternatif yayın öykü, roman ve masal

C-Sağlık: Cinsel sağlık, alternatif sağlık merkezleri, sağlıkta ayrımcılık, sağlık hakları, uzman eğitimi

D-Yoksulluk: Yoksulluğun önlenmesi

E-Barınma: Barınma hakkı, ayrımcılığa karşı akıllı konut


Hukuk

LGBT bireylere yönelik hukuki çalışmalar öncelikli olarak üç alanda yoğunlaşacaktır:

Adalete erişim

LGBT bireylerin kimliklerinden dolayı uğradıkları hak ihlallerinde hukuk mekanizmalarını daha etkin kullanabilmeleri için şu çalışmalar yapılacaktır:

1)       LGBT bireylerin hakları konusunda bilgilendirilmeleri

2)       Bireylerin hukuki mücadele sürecinde uzman yardımına daha kolay ulaşmaları için avukat eğitimleri

3)       Emsal davalara dair dokümanların bir veri tabanında toplanması yoluyla dava sürelerini kısaltma ve teknik destek sağlanması

Anayasal güvence talepleri

1)       Yogyakarta İlkeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler ve mevzuata uygun anayasal değişiklikler yapılması konusunda faaliyetler/kampanyalar

2)       Yeni anayasa yazım sürecine etkin ve güçlü katılımın sağlanması

3)       LGBT birey ve gruplarının anayasa ve anayasa yazım süreçleri konusundaki kapasitelerinin geliştirilmesi

Yasalar/Mevzuat

1)       Mevzuat yapım sürecine LGBT birey ve gruplarının etkin katılımının sağlanmasına katkıda bulunma

2)       Ayrıntılı yasa ve yasal mevzuat taramaları yapılması

3)       Uluslararası mevzuat ve başka ülkelerin mevzuatları ile karşılaştırmalı çalışmaların yapılması

Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden ayrımcılığa uğrayan bireylerin haklarını savunmaya yardımcı olmak amacıyla veri üretmeye yönelik faaliyetlerde bulunur. Anket, sözlü tarih, saha araştırması gibi çeşitli araştırma yöntemlerini kullanarak üretmiş olduğu verileri ilgili makamlar, dernekler, kurumlar ve kamuoyu ile paylaşır.

Türkiye’deki akademik bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla sempozyumlar, paneller ve atölyeler düzenler. Akademik tartışmaların yer aldığı süreli ve süresiz yayınlar çıkarmayı amaçlar.

Yerel Yönetimler

Hak temelli sosyal politikaların yerleşmesi ve demokrasinin derinleşmesi için yerel yönetimlerin bu alanda daha fazla çaba sarf etmesi gerekir. Bu anlamda sosyal haklar için somut önlemlerin belediyelerce ve siyasi partilerce alınması için SPoD politika ve proje geliştirir. Yaşlılıktan sağlığa, eğitimden kültürel hizmetlere kadar tüm sosyal politika alanlarında LGBT bireylerin yerel tüm imkânlardan eşit şekilde faydalanmasına çalışılır. Belediye meclislerinde LGBT temsili ve belediyeler ile ortak projelerin uygulanması için düzenli faaliyetler yürütülür.

Temel Çalışma Alanları: Kadın sığınma evleri, LGBT sığınma ve bakım evleri, belediye çalışanları eğitimi, yerel yönetimler yasası, yerel örgütlenme

Medya

Bilişim teknolojisinin yaygınlaştığı, sosyal ağların çoğaldığı bir çağda SPoD, çalışmalarını internet, tv, gazete ve dergiler üzerinden yürütür. Anaakım medya çalışanları ve alternatif medya ile ortak projeler geliştirir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında yaşanan sorunlar sosyal politika üzerinden gündemde tutulmaya çalışılır. SPoD üyeleri için bilgi ve haber üretilir.

 

Temel Çalışma Alanları: Medyada ayrımcılık, haber tarama, haber yapma, bülten, kampanya çalışmaları


LGBT bireyleri güçlendirme

SPoD amaçları doğrultusunda LGBT bireylerin eşit vatandaşlık temelinde insan hakları ve demokrasinin imkânlarını kullanması sosyal devlet ve eşit yurttaş haklarının sağlanması için LGBT bireyler ile eğitim, sağlık, hukuk, çalışma hayatı gibi alanlarda eğitimler düzenler, broşür, kitap yayınlar, kampanyalar yürütür.

Yorumlar kapatıldı.